Худоо нютаг

Худоо нютаг

Үхэр мал үдхэжэ, орон нютагаа үргэжэ, оршон байдалаа урматай һайханаар зохеожо ябаһан хүнүүд тухай "Хүдөө нютаг"  дамжуулгадаа харуулхамнай.

Үглөөдэр, июлиин 24-дэ, үдэшын 6 саг 40 минутада ТИВИКОМ субаг дээрэ шэнэ дамжуулга гарахань